Svetovalna služba v vrtcu je tisto posebno mesto v vrtcu, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v vrtcu. Delo je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju vrtca tako splošnim kot posebnim potrebam otrok v vrtcu.

Svetovalni delavec se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine.

 

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, torej je temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu omogočiti in podpreti optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

 

Njeno delo tako temelji na:

 • posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otroka v vrtec
 • upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v vrtec
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo otroci, vključeni v vrtec
 • upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne skupine
 • posebni skrbi pri prehodu otroka iz vrtca v šolo

Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe v vrtcu, ki jih kot najbolj uporabna prinaša vsakdanja praksa, so:

 • svetovalno delo z otroki,
 • svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev,
 • svetovalno delo s starši in družinami,
 • sodelovanje z vodstvom vrtca in
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

 

Svetovalno delo z otroki:

 • pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj
 • pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo, pri prehodu v drugi vrtec in pri prehodu v šolo
 • pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja
 • pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini
 • pomoč otrokom z razvojnimi težavami
 • pomoč otrokom s posebnimi potrebami

 

Svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev:

Svetovalno delo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki vključuje predvsem posvetovanje ter načrtovanje, spremljanje in evalvacijo vsakdanjega življenja in dela v oddelčni skupini; svetovalni delavec v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in v okviru možnosti z vzgojiteljem in njegovim pomočnikom sodeluje tudi pri izvedbi. Vzgojitelj oziroma njegov pomočnik in svetovalni delavec vsak s svojega vidika poznata otroka in sta mu lahko vsak po svoje v pomoč, zato se pri reševanju vprašanj posvetujeta in sodelujeta.
Skupaj ugotavljata stanje, zbirata in analizirata podatke, skupaj načrtujeta spremembe in izboljšave, svetovalni delavec vzgojitelju pomaga v okviru možnosti tudi pri izvedbi oziroma uvajanju izboljšav in ponovno skupaj ugotavljata rezultate.

 

Svetovalno delo s starši in družinami:

Vrtec je za razliko od šole opredeljen v prvi vrsti kot dopolnjevalec in pomočnik staršem oziroma družinam pri zagotavljanju čimbolj kvalitetnega življenja njihovih otrok. Vrtec in družina se odpirata drug drugemu, pri čemer se je še veliko treba naučiti, na novo opredeliti sodelovanje in vzajemno spoštovanje, tako upoštevanje zasebnosti, najrazličnejših drugačnosti in posebnosti otrok in družin na eni strani kot
upoštevanje strokovne avtonomnosti vrtca na drugi strani. Pomoč vrtcu pri iskanju in vzpostavljanju novih oblik kvalitetnega dopolnjevanja vrtca in staršev oziroma družin pa zagotovo predstavlja eno najpomembnejših nalog svetovalne službe v vrtcu.

 

Sodelovanje z vodstvom vrtca:

Sodelovanje z vodstvom vrtca je za svetovalno službo, ki pri svojem delu pristopa celostno in kompleksno ter razvojno in preventivno, zelo pomembno. Svetovalna služba sodeluje z ravnateljem in pedagoškimi vodji pri oblikovanju razvojnega programa vrtca, letnega delovnega načrta, pri spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela v vrtcu, pri razvijanju raznih izboljšav, pri spodbujanju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja vseh strokovnih delavcev v vrtcu ter pri iskanju
kvalitetnih oblik sodelovanja vrtca s starši.

 

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami:

Z vidika strokovne avtonomnosti, celostnega in interdisciplinarnega pristopa je za svetovalno službo zelo pomembno tudi sodelovanje s strokovnimi sodelavci iz ustreznih zunanjih ustanov. Pomembno je, da se v projektih pomoči in\ali sodelovanja,
kadar je treba, zna in zmore obrniti nanje.

Svetovanje oziroma sodelovanje je možno z mobilnim defektologom, z svetovalno službo iz osnovne šole, z Zavodom RS za šolstvo, Pedagoškim inštitutom, fakultetami,...

 

Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Vsi so strokovno usposobljeni za opravljanje svetovalnega dela v vrtcih in šolah. Ker predstavljajo »Programske smernice« koncept (doktrino) svetovalnega dela v vrtcu, ponujajo vsakemu posameznemu svetovalnemu delavcu ne glede na njegov strokovni profil samo najširši skupni okvir za konkretno delo. Naloga vsakega posameznega svetovalnega delavca pa je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in glede na posebnosti ter vsakokratne potrebe vrtca in vseh udeleženih v njem s pomočjo »Programskih smernic« vsakokrat znova izbere prioritetne naloge in jasno opredeli svoj posebni strokovni delež oziroma prispevek svetovalne službe v vrtcu.

 

Svetovalni delavec za vrtec je: ANJA UREK, soc. pedagog

Svetovalna služba v vrtcu je tisto posebno mesto v vrtcu, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v vrtcu. Delo je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju vrtca tako splošnim kot posebnim potrebam otrok v vrtcu.

Svetovalni delavec se pri svojem delu ravna po načelu prostovoljnosti, skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobrobit otroka in njegove družine.

 

Delo svetovalne službe je namenjeno vsem otrokom, torej je temeljni cilj svetovalne službe v vrtcu omogočiti in podpreti optimalni razvoj vsakega otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

 

Njeno delo tako temelji na:

 • posebni skrbi pri sprejemu in uvajanju otroka v vrtec
 • upoštevanju splošnih značilnosti razvoja in učenja otrok v predšolskem obdobju ter ugotavljanju in upoštevanju posebnosti telesnega, osebnega in socialnega razvoja otrok, ki so vključeni v vrtec
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega prihajajo otroci, vključeni v vrtec
 • upoštevanju splošnih značilnosti vrtca kot ustanove in posebnosti vrtca
 • ugotavljanju in upoštevanju značilnosti vsakdanjega življenja in dela oddelčne skupine
 • posebni skrbi pri prehodu otroka iz vrtca v šolo

Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe v vrtcu, ki jih kot najbolj uporabna prinaša vsakdanja praksa, so:

 • svetovalno delo z otroki,
 • svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev,
 • svetovalno delo s starši in družinami,
 • sodelovanje z vodstvom vrtca in
 • sodelovanje z zunanjimi ustanovami.

 

Svetovalno delo z otroki:

 • pomoč otrokom v podporo in spodbudo za njihov najboljši možen razvoj
 • pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pri prehodu iz ene skupine v drugo, pri prehodu v drugi vrtec in pri prehodu v šolo
 • pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja
 • pomoč otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini
 • pomoč otrokom z razvojnimi težavami
 • pomoč otrokom s posebnimi potrebami

 

Svetovalno delo z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev:

Svetovalno delo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki vključuje predvsem posvetovanje ter načrtovanje, spremljanje in evalvacijo vsakdanjega življenja in dela v oddelčni skupini; svetovalni delavec v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in v okviru možnosti z vzgojiteljem in njegovim pomočnikom sodeluje tudi pri izvedbi. Vzgojitelj oziroma njegov pomočnik in svetovalni delavec vsak s svojega vidika poznata otroka in sta mu lahko vsak po svoje v pomoč, zato se pri reševanju vprašanj posvetujeta in sodelujeta.
Skupaj ugotavljata stanje, zbirata in analizirata podatke, skupaj načrtujeta spremembe in izboljšave, svetovalni delavec vzgojitelju pomaga v okviru možnosti tudi pri izvedbi oziroma uvajanju izboljšav in ponovno skupaj ugotavljata rezultate.

 

Svetovalno delo s starši in družinami:

Vrtec je za razliko od šole opredeljen v prvi vrsti kot dopolnjevalec in pomočnik staršem oziroma družinam pri zagotavljanju čimbolj kvalitetnega življenja njihovih otrok. Vrtec in družina se odpirata drug drugemu, pri čemer se je še veliko treba naučiti, na novo opredeliti sodelovanje in vzajemno spoštovanje, tako upoštevanje zasebnosti, najrazličnejših drugačnosti in posebnosti otrok in družin na eni strani kot
upoštevanje strokovne avtonomnosti vrtca na drugi strani. Pomoč vrtcu pri iskanju in vzpostavljanju novih oblik kvalitetnega dopolnjevanja vrtca in staršev oziroma družin pa zagotovo predstavlja eno najpomembnejših nalog svetovalne službe v vrtcu.

 

Sodelovanje z vodstvom vrtca:

Sodelovanje z vodstvom vrtca je za svetovalno službo, ki pri svojem delu pristopa celostno in kompleksno ter razvojno in preventivno, zelo pomembno. Svetovalna služba sodeluje z ravnateljem in pedagoškimi vodji pri oblikovanju razvojnega programa vrtca, letnega delovnega načrta, pri spremljanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela v vrtcu, pri razvijanju raznih izboljšav, pri spodbujanju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja vseh strokovnih delavcev v vrtcu ter pri iskanju
kvalitetnih oblik sodelovanja vrtca s starši.

 

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami:

Z vidika strokovne avtonomnosti, celostnega in interdisciplinarnega pristopa je za svetovalno službo zelo pomembno tudi sodelovanje s strokovnimi sodelavci iz ustreznih zunanjih ustanov. Pomembno je, da se v projektih pomoči in\ali sodelovanja,
kadar je treba, zna in zmore obrniti nanje.

Svetovanje oziroma sodelovanje je možno z mobilnim defektologom, z svetovalno službo iz osnovne šole, z Zavodom RS za šolstvo, Pedagoškim inštitutom, fakultetami,...

 

Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Vsi so strokovno usposobljeni za opravljanje svetovalnega dela v vrtcih in šolah. Ker predstavljajo »Programske smernice« koncept (doktrino) svetovalnega dela v vrtcu, ponujajo vsakemu posameznemu svetovalnemu delavcu ne glede na njegov strokovni profil samo najširši skupni okvir za konkretno delo. Naloga vsakega posameznega svetovalnega delavca pa je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in glede na posebnosti ter vsakokratne potrebe vrtca in vseh udeleženih v njem s pomočjo »Programskih smernic« vsakokrat znova izbere prioritetne naloge in jasno opredeli svoj posebni strokovni delež oziroma prispevek svetovalne službe v vrtcu.

 

Svetovalni delavec za vrtec je: ANJA UREK, soc. pedagog

OSNOVNA ŠOLA ARTIČE
VRTEC RINGA RAJA

Artiče 39

8253 Artiče

KONTAKT

07 45 21 060

o-artice.nm@guest.arnes.si

© 2023 OŠ Artiče Vse pravice pridržane. Agencija.5ka